09 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh thực hiện trong năm 2023

UBND tỉnh thống nhất 09 nhiệm vụ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam thực hiện trong năm 2023 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 447/TTr-STNMT ngày 04/8/2022.