Tuyên truyền bảo vệ rừng theo định hướng gắn với mô hình sinh kế trong lưu vực thủy điện và sinh kế vùng đệm

Đó là một trong những nhiệm vụ triển khai của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới theo Nghị quyết số 209 ngày 05/8/2022 của Quỹ.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, để thực hiện tốt nhiệm vụ của Quỹ trong thời gian tới; HĐQL Quỹ thống nhất một số nội dung sau đây:

HĐQL Quỹ thống nhất tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm (2012-2022) về tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, vào thời gian cuối năm 2022. Giao BĐH Quỹ có văn bản xin chủ trương cho phép của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác thi đua khen thưởng; có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời.

BĐH Quỹ cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp; tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho chủ rừng, các đơn vị liên quan; chú trọng tuyên truyền, tập huấn cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; quan tâm, nghiên cứu gắn sinh kế với người bảo vệ rừng để người bảo vệ rừng gắn bó với rừng, nâng cao đời sống từ rừng;

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ rừng theo định hướng gắn với mô hình sinh kế trong lưu vực thủy điện và sinh kế vùng đệm; xây dựng, nghiên cứu xây dựng các mô hình sinh kế hay để nhân rộng trên địa bàn;

Đối với trồng rừng thay thế:

Giao Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - là thành viên HĐQL Quỹ, báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét lấy ý kiến của các đơn vị liên quan (Sở Tài chính, Quỹ các Chủ đầu tư) tổng hợp tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn tại Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 về công tác nghiệm thu, quyết toán
vốn theo hạng mục,... đối với các công trình trồng rừng thay thế đã triển khai trước đây theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; phối hợp, làm việc với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra, đánh giá đối với công trình trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh; hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình trồng rừng thay thế để tăng cường quản lý đối với công trình này.

Về định hướng từ nay về sau các gói thầu trồng rừng thay thế phải trọn gói bao gồm trồng rừng, chăm sóc rừng và quản lý bảo vệ rừng; loài cây trồng rừng chủ yếu bằng cây bản địa.

Giao Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - là thành viên HĐQL Quỹ, có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm đế quản lý, giám sát công trình trồng rừng thay thế;

Về lãi trồng rừng thay thế ưu tiên bố trí cho chương trình giống lâm nghiệp của tỉnh (đã có chủ trương thống nhất theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh): Giao Phó Giám đốc Sở Tài chính - là thành viên HĐQL Quỹ, báo cáo Giám đốc Sở Tài chính xem xét Tờ trình đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT sớm tham mưu trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền, để có kinh phí triển khai chương trình giống cây lâm nghiệp của tỉnh.

 

Tin liên quan