Triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: Tăng cường tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách mới về bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn mình quản lý để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh; trong đó có việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình theo dõi, quản lý để tham mưu UBND tỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: - Thực hiện công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo ban hành các quy trình nội bộ giải quyết TTHC về môi trường thuộc thẩm quyền của cấp huyện để triển khai thực hiện. Tổ chức quán triệt, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC về môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện đảm bảo thời gian quy định; chỉ đạo UBND cấp xã tiếp nhận đăng ký môi trường theo thẩm quyền và thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản 7 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...