Phê duyệt Phương án nộp tiền chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Khu tái định cư Tam Thăng

UBND tỉnh có quyết định số 2161/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng đầu tư xây dựng dự án Khu tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 2).

Theo đó, tổng diện tích trồng rừng thay thế là 3,0 ha với tổng dự toán là 440.325.000 đồng. Trong đó chi phí trực tiếp là 354.429.000 đồng; chi phí gián tiếp là 85.896.000 đồng.

Quyết định nêu rõ, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền 440.325.000 đồng về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để thực hiện việc trồng rừng thay thế (theo điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý nguồn kinh phí đúng quy định, giải ngân kinh phí thực hiện trồng rừng thay thế theo đúng tiến độ thực hiện và quy định hiện hành của nhà nước. 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho đơn vị có điều kiện, năng lực để tổ chức trồng rừng thay thế đối với phần diện tích trên.

 

Đính kèm Quyết định

Phụ lục

Tin liên quan