Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030

UBND tỉnh có quyết định số 2154/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 16 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Trưởng Ban, đồng chí Lê Quý Đạt- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh làm Phó Trưởng Ban thường trực, cùng các thành viên trong ban chỉ đạo là các đồng chí Giám đốc, phó Giám đốc, lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị có liên quan. Thống kê viên Trần Việt Thanh làm thư kí ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, đơn vị, địa phương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt Chiến lược phát triển Thống kê trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mục đích và yêu cầu đề ra. Song song với đó, đảm nhiệm công tác tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo có quyền kiểm tra, giám sát các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình hành động và các hoạt động liên quan đến thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê.

 

Đính kèm Quyết định

Tin liên quan