Tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện hoạt động trên lòng hồ thủy điện

Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành công văn 5444 yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện hoạt động trên lòng hồ thủy điện.

Công văn nêu rõ: Theo báo cáo của ngành chức năng, hiện nay tại các hồ thủy điện Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4 thuộc địa bàn các huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức có trên 100 phương tiện ghe, thuyền đang hoạt động (vận chuyển gỗ Keo, đánh bắt cá…) không đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh, chưa có sự quản lý của ngành chức năng và chính quyền địa phương nên diễn biến phức tạp. Những bất cập nêu trên đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về người, phương tiện và thành điểm nóng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Để quản lý tốt các phương tiện thủy nội địa và góp phần bảo vệ diện tích rừng thuộc lưu vực các hồ thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4 trên địa bàn các huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức; UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu: 

Ủy ban nhân dân các huyện có các công trình thủy điện, hồ chứa nước… tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tại các lưu vực hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về quản lý phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Nghiêm cấm việc sử dụng các phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các lòng hồ thủy điện trên địa bàn khi không đáp ứng các điều kiện hoạt động của phương tiện và điều kiện người lái phương tiện thủy nội địa. 

Chủ tịch UBND các huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có phương tiện thủy nội địa đang hoạt động trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4 về giao thông đường thủy nội địa; chịu trách nhiệm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với các loại phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi quản lý. Khẩn trương chỉ đạo thành lập Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện tổ chức tổng kiểm tra, rà soát tất cả các phương tiện thủy nội địa đang hoạt động trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4 để hướng dẫn, triển khai kýcam kết và tổ chức quản lý theo đúng quy định pháp luật. Chỉ đạo UBND các xã tổ chức quản lý đối với phương tiện thủy nội địa thô sơ, khi hoạt động phải đảm bảo điều kiện an toàn theo Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm về Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014 và Luật Lâm nghiệp. Xem xét trang bị phương tiện đường thủy cho lực lượng bảo vệ rừng ở địa phương và khảo sát chọn địa điểm lập các Chốt bảo vệ rừng tạm thời để phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng đạt hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tăng cường phối hợp với các ngành chức năng ở huyện và UBND các xã duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện thủy nội địa trên các lòng hồ thủy điện và kiểm tra truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở thu mua, chế biến lâm sản trên địa bàn; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu UBND huyện khảo sát, chọn vị trí đặt các điểm Chốt/Trạm bảo vệ rừng tại khu vực trọng điểm để phục vụ cho lực lượng bảo vệ rừng trong hoạt động tuần tra, giám sát tài nguyên rừng và kiểm soát các phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các lòng hồ thủy điện thuộc địa bàn quản lý. 

Sở Giao thông vận tải: Hướng dẫn UBND các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức trong việc quản lý phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4; tổ chức các lớp phổ biến, quán triệt pháp luật giao thông đường thủy nội địa và cấp giấy chứng nhận cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa theo quy định pháp luật. 

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh nói chung và trên các lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4 nói riêng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các phương tiện thủy nội địa không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định pháp luật hiện hành. 

Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4: Có trách nhiệm tham gia phối hợp, hỗ trợ phương tiện cho lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng đưa người, dụng cụ, phương tiện trái phép vào lưu vực các lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4 theo Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh. 

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh: Nghiên cứu đề xuất kinh phí hỗ trợ cho các địa phương lập các Chốt/Trạm bảo vệ rừng và trang bị các phương tiện thủy nội địa để phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng thuộc lưu vực các lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4. 
 

Tin liên quan