Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, UBND tỉnh có văn bản số 301/TB-UBN thông báo nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022. Do ngày nghỉ lễ Quốc khánh liền kề với ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ kéo dài, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận trực, làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động không thuộc đối tượng tại Khoản 1 Thông báo này được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 vào ngày 02/9 dương lịch và lựa chọn 01 ngày liền trước hoặc sau ngày 02/9; đồng thời thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 10 ngày. UBND tỉnh khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong tỉnh treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong ngày lễ Quốc khánh năm 2022. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương treo cờ, pano, biểu ngữ và tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp trước và trong ngày lễ Quốc khánh năm 2022.

 

Đính kèm Thông báo

Tin liên quan