Báo cáo tình hình công tác, quản lý, điều hành, kết quả thực hiện chương trình công tác của Chính phủ

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 5623/UBND-TH ngày 25/8/2022 báo cáo tình hình công tác, quản lý, điều hành, kết quả thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, về tình hình công tác quản lý, điều hành hằng tháng, quý, 6 tháng của UBND tỉnh (tính từ đầu năm cho đến nay), UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội theo quy định để báo cáo Văn phòng Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022.

Về kết quả thực hiện chương trình công tác của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đối với tình hình triển khai các đề án tỉnh Quảng Nam trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chương trình công tác năm 2022: UBND tỉnh ban hành Công văn số 5538/UBND-TH ngày 22/8/2022 gửi Văn phòng Chính phủ đảm bảo thời hạn yêu cầu tại Công văn số 5134/VPCP-TH ngày 12/8/2022. 

Với riêng công tác thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 06/5/2022: UBND tỉnh ban hành Công văn số 5462/UBND-TH ngày 18/8/2022 gửi Văn phòng Chính phủ đảm bảo thời hạn yêu cầu tại Công văn số 5224/VPCP-QHĐP ngày 15/8/2022.

Về việc hiện các nhiệm vụ Chính phủ, tính đến ngày 23/8/2022, UBND tỉnh đã hoàn thành tổng số 65/65 nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi (phầm mềm nhắc việc).

Đính kèm Báo cáo

Phụ lục kèm theo

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...