Kế hoạch tổ chức phong trào thi Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

UBND tỉnh ban hành quyết định số 2218/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Kế hoạch cho biết, trong 10 năm qua, “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đã chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. 

Phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 – 2025 được phát động với mục đích tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Song song với đó, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Kế hoạch nêu rõ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn. Cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp trong cụm, khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của ngành nông nghiệp; vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; ưu tiên huy động nguồn lực hỗ trợ đỡ đầu các xã trong xây dựng nông thôn mới.


Đính kèm Quyết định

Kế hoạch

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...