Hội thảo khoa học “Tư tưởng canh tân của nhà yêu nước Phan Châu Trinh”

Sáng ngày 9/9, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng canh tân của nhà yêu nước Phan Châu Trinh” nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà yêu nước Phan Châu Trinh (9/9/1872-9/9/2022).