Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung trên lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam.