Hoàn thành công tác kiểm tra tại 11 đơn vị chủ rừng trong đợt 2 năm 2022

Từ ngày 01/8/2022 đến 31/8/2022, Đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 11 đơn vị chủ rừng.

Kiểm tra chi trả dịch vụ môi trường rừng tại xã Ch"ơm.

Theo đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã kiểm tra số liệu, hồ sơ, chứng từ quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ năm 2021 tại 11 đơn vị chủ rừng, gồm: Các Ban quản lý rừng phòng hộ (Tây Giang, Nam Trà My, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Giang, Bắc Trà My, Ban quản lý rừng phòng Phú Ninh và ven biển Quảng Nam); Các Ban quản lý rừng đặc dụng (Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi, Ban quản lý Khu bảo tồn loài Sao La; Vườn Quốc gia Sông Thanh; Vườn Quốc gia Bạch Mã).

Nội dung kiểm tra chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND; Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 24/01/2019; Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 17/9/2019. 

Qua công tác kiểm tra tình hình chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 Đoàn Kiểm tra Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhận thấy, nhìn chung các đơn vị chủ rừng đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, việc sử dụng chi trả tiền DMTR được các đơn vị chi trả kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh một số đơn vị thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, vẫn cũng còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt. Đoàn kiểm tra của Quỹ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện tại một số đơn vị; các đơn vị được kiểm tra ghi nhận và sẽ khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà Đoàn công tác đã nêu ra để thực hiện tốt hơn trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tin liên quan