Thảo luận, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất trong các chương trình MTQG

Sáng ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với Sở NN&PTNT cùng các Sở, ngành liên quan để thảo luận, góp ý hoàn thiện Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.