Tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hết năm 2022

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hết năm 2022.

Theo đó, cho phép 121 đơn vị Sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh đã được phê duyệt phương án tự chủ tài chính tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hết năm 2022. 

UBN tỉnh giao sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị (đơn vị chủ quản và đơn vị Sự nghiệp công lập), Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ phương án tự chủ đã được phê duyệt, rà soát dự toán ngân sách tỉnh giao năm 2022 để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2022 sang dự toán chi thường xuyên giao tự chủ theo quy định.

Kho bạc nhà nước tỉnh có trách nhiệm phối hợp Sở Tài chính điều chỉnh dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2022 sang dự toán chi thường xuyên giao tự chủ theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở, ngành, đơn vị Sự nghiệp công lập thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (nếu có) tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hết năm 2022 đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Từ năm 2023, thực hiện lập, phê duyệt phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị Sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Đính kèm Quyết định

Phụ lục đi kèm

Tin liên quan