Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các trường học trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 để đảm bảo hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên; về trách nhiệm và quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội rà soát những cơ sở giáo dục, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có tỷ lệ tham gia BHYT chưa đạt 100% để có kế hoạch vận động các em tham gia; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên; đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên và kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh, sinh viên. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu chính quyền địa phương tổ chức thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022- 2023, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức tốt việc hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ, mức đóng, quá trình thu, nộp; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và chi thù lao cho nhà trường kịp thời, đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên thống nhất trên toàn tỉnh. Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiện toàn mạng lưới y tế trường học để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

Sở Thông tin truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên, về trách nhiệm và quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT; tăng số lượng tin, bài truyền thông về BHYT học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao hiểu biết của học sinh, sinh viên về tính ưu việt của chính sách BHYT. Phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chính sách pháp luật BHYT học sinh, sinh viên.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ đóng BHYT học sinh, sinh viên theo quy định và kịp thời chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ BHYT do BHXH tỉnh quản lý. Hướng dẫn quyết toán kinh phí hỗ trợ đóng BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định.

Các trường Đại học, Cao đẳng, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh: tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách pháp luật BHYT học sinh, sinh viên; về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT của học sinh, sinh viên. Phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2022-2023. Đồng thời, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học đảm bảo đúng quy định. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật BHYT bằng các hình thức phù hợp, nhất là những địa phương năm học 2021-2022 tỷ lệ học sinh tham gia BHYT chưa đạt 100%. Tập trung tuyên truyền, vận động các em học sinh ở những địa phương không còn thuộc diện được Nhà nước mua và cấp thẻ BHYT tiếp tục tham gia BHYT học sinh, sinh viên. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan