UBND tỉnh ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết 03 thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 2507/QĐ-UBND ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết 03 thủ tục hành chính.

Theo đó, 03 thủ tục hành chính được ủy quyền gồm: Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định; Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Thời gian thực hiện ủy quyền: kể từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính được ủy quyền theo đúng quy định; được phép sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền; tổng hợp kết quả, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, đề xuất tiếp tục ủy quyền hoặc dừng ủy quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 15 ngày tính từ ngày hết thời hạn ủy quyền để xem xét, quyết định.

File đính kèm: Quyết định, Phụ lục.

Tin liên quan