Điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 93/QĐ-VPUBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ của các Phòng: Tổng hợp, Kinh tế tổng hợp, Kinh tế ngành (theo Quyết định số 14/QĐ-VPUBND ngày 17/01/2022), cụ thể như sau:

Chuyển giao nhiệm vụ “…các nội dung liên quan về viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam… ” (gạch đầu dòng thứ 10, điểm b, khoản 1, Điều 2) từ Phòng Tổng hợp sang Phòng Kinh tế tổng hợp.

Chuyển giao nhiệm vụ: “... tham mưu các nội dung liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước” (gạch đầu dòng thứ 1, điểm a, khoản 3, Điều 2) từ Phòng Kinh tế tổng hợp sang Phòng Kinh tế ngành, gồm: tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư, giãn tiến độ dự án đầu tư; theo dõi thực hiện các thủ tục về đầu tư, công tác quản lý đầu tư của các doanh nghiệp.

Trưởng các Phòng: Tổng hợp, Kinh tế tổng hợp, Kinh tế ngành chỉ đạo các công chức liên quan bàn giao toàn bộ nội dung, hồ sơ công việc liên quan và phối hợp trong triển khai thực hiện đảm bảo công tác tham mưu ổn định, xuyên suốt kể từ ngày 01/10/2022. Các nội dung khác trong Quyết định 14/QĐ-VPUBND, ngày 17/01/2022 không bị điều chỉnh bởi Quyết định này vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan