Khẩn trương phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Khẩn trương phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quản lý, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, trình thẩm tra, phê duyệt theo phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 10/12/2021.

Riêng đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Đại Lộc, Điện Bàn, Tiên Phước khẩn trương thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hoàn thành (chi tiết theo Phụ lục đính kèm) hoàn thành trước ngày 15/11/2022, gửi kết quả phê duyệt quyết toán cho các Ban Quản lý dự án (Chủ đầu tư) để tổng hợp, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. 

Các Sở, Ban, ngành (là Chủ đầu tư các dự án đầu tư công): sau khi nhận bàn giao mặt bằng dự án chịu trách nhiệm phối hợp, đôn đốc UBND cấp huyện phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hoàn thành do đơn vị mình làm Chủ đầu tư để tổng hợp cùng kết quả thẩm tra quyết toán phần chi phí xây dựng; hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định. 

Các Ban Quản lý: dự án đầu tư xây dựng tỉnh; dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc UBND cấp huyện gửi các Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hoàn thành; tổng hợp báo cáo quyết toán, trình cấp thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán đảm bảo thời gian quy định. 

Sở Tài chính chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và đôn đốc các Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng nội dung, biểu mẫu, thời gian, thẩm tra, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý các Chủ đầu tư, UBND cấp huyện (đối với phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng), Ban Quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (nếu có); kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các Chủ đầu tư trong công tác quyết toán dự án theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan