Phân công công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2499/QĐ-UBND phân công công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định nêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người lãnh đạo chung và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết các công việc thường xuyên trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngoại trừ các công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (trừ trường hợp cần thiết). Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết các công việc thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công. Đối với các Ban chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng Ban thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp điều hành Ban Chỉ đạo, trường hợp phức tạp, cần thiết báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để quyết định. 

Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Phó Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi công tác thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giải quyết công việc được phân công cho Phó Chủ tịch đó hoặc phân công các Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch đi công tác. 

Trong cả hai trường hợp trên, nếu việc đi công tác không ảnh hưởng điều hành công việc đã được phân công thì Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn điều hành, xử lý công việc. Trong quá trình điều hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ủy quyền, giao nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thực hiện theo các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ này.

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan