Khảo sát vùng đệm Khu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Chiều ngày 22/9, UBND tỉnh tổ chức khảo sát khu vực Khe Thẻ, đập Thạch Bàn, Duy Xuyên (vùng đệm Khu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn) phục vụ xây dựng Đề án xã hội hóa công tác quản lý, khai thác Di sản văn hóa thế giới Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Đoàn khảo sát do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện sở, ban, ngành, UBND huyện Duy Xuyên và các đơn vị liên quan.