Tăng cường công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên

Sáng ngày 23/9, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tính đến nay (22/9/2022), toàn Đảng bộ tỉnh có 1.153 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 388 đảng bộ cơ sở và 765 chi bộ cơ sở), 02 đảng bộ bộ phận, 3.346 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 71.087 đảng viên. Riêng từ đầu năm đến ngày 22/9/2022, toàn tỉnh kết nạp được 1.336 đảng viên, đạt tỷ lệ 81,46% so với tổng số được giao tại Quyết định 426-QĐ/TU, ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2022 và đạt 89,07% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra năm 2022. 

Tại hội nghị, các đại biểu tại điểm cầu tỉnh và các điểm cầu địa phương đã tập trung tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá thực chất về những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện việc tạo nguồn và phát triển đảng viên trong thời gian qua. 

Theo đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Số lượng, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong tình hình mới. Tuy nhiên, kết quả phát triển đảng viên của một số đơn vị chưa tương ứng với nguồn quần chúng hiện có và chưa đạt chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Một số đơn vị tỷ lệ phát triển Đảng còn thấp. Tỷ lệ đảng viên xin ra khỏi Đảng hoặc bỏ sinh hoạt Đảng do đi làm ăn xa có xu hướng tăng; tỷ lệ kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, học sinh, sinh viên còn thấp so với nguồn hiện có tại một số địa phương, đơn vị. Vẫn còn một số lượng khá lớn công chức, viên chức, người lao động làm việc dài hạn trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp... chưa là đảng viên. 

Bà Nguyễn Thị Hà- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan phát biểu tại hội nghị.

Chỉ ra các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên, nhiều đại biểu cho rằng,  lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, ít ở nơi cư trú, làm giảm đáng kể nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Một bộ phận không nhỏ đoàn viên, hội viên ít quan tâm đến việc tham gia sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục của các tổ chức đảng, đoàn thể cho thế hệ trẻ ở một số nơi còn xem nhẹ, chưa tạo được động lực phấn đấu của quần chúng…

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hà- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: thực trạng hiện nay vẫn còn một số lượng khá lớn công chức, viên chức, người lao động làm việc dài hạn trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, nhất là đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục... chưa là đảng viên. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do người đứng đầu một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất cho rằng Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương ra đời lần này tiếp tục khẳng định phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nếu không làm tốt công tác này, Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. 

Để thực hiện đạt mục tiêu phát triển đảng viên hàng năm từ 3-4% so với tổng số đảng viên của Nghị quyết 21 đề ra, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm phát triển đảng viên cả về số lượng lẫn chất lượng.

Theo đồng chí Lê Văn Dũng, để đạt mục tiêu của Nghị quyết 21 đề ra, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong quần chúng; giao chỉ tiêu phát triển đảng cho các TCCSĐ trên cơ sở chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và trên cơ sở hàng năm từng TCCSĐ phải kết nạp được ít nhất 3% đảng viên mới so với tổng số đảng viên; thường xuyên rà soát, đôn đốc quyết liệt việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên của từng TCĐ, bảo đảm chất lượng đảng viên khi kết nạp theo kế hoạch; chú trọng phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên; phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu cho từng đảng viên hằng năm phải giáo dục, giúp đỡ ít nhất 01 quần chúng thành quần chúng ưu tú, trên cơ sở đó xem xét đánh giá, xếp loại cuối năm đối với đảng viên, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên. Đồng thời, có giải pháp cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng để giáo dục, tạo điều kiện kết nạp đảng đối với các nhóm đối tượng hiện còn nhiều nguồn quần chúng. Có chính sách biểu dương, khen thưởng đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác tạo nguồn và thực hiện chi tiêu kết nạp đảng viên hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết rút ra những kinh nghiệm thực tiễn công tác phát triển đảng…

Video Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác phát triển đảng viên

                                                     

Tin liên quan