Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

UBND tỉnh vừa có Công văn 6377/UBND-NCKS, ngày 28.9.2022 về chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập nghiêm túc chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các quy định về PCTN thời gian qua; trong thời gian đến nghiêm túc rà soát tất cả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác PCTN nhằm cụ thể hóa bằng văn bản chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương một cách kịp thời, đúng nội dung, trọng tâm trọng điểm.

Rà soát tất cả các kế hoạch đã được ban hành cùng nhiệm vụ được phân công, yêu cầu thực hiện trong năm 2022 để nghiêm túc triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đề ra. 

Đề nghị người đứng đầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN tại đơn vị, địa phương, cụ thể: xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng; 

Hằng năm, căn cứ bộ tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ đề nghị các đơn vị, địa phương cung cấp đầy đủ các tài liệu minh chứng về Thanh tra tỉnh (cơ quan đầu mối tổ chức đánh giá công tác PCTN của tỉnh) đảm bảo đúng thời gian, nội dung nhằm mục đích quan trọng để Thanh tra Chính phủ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh trong việc thực hiện công tác PCTN. 

Hằng năm, căn cứ bộ tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện và trên cơ sở tổng hợp các thông tin, tài liệu, hồ sơ, báo cáo của đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả đánh giá về công tác PCTN về Thanh tra Chính phủ theo quy định. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các đơn vị, địa phương chậm hoặc không thực hiện việc cung cấp tài liệu minh chứng.

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan