Tây Giang: Hơn 137 tỷ đồng thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022

Sáng ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện các Sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc với UBND huyện Tây Giang về tình hình thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của huyện Tây Giang, trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, nguồn vốn dự kiến được phân bổ cho huyện là hơn 155 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hơn 131 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 18,6 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 4,6 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn năm 2022 hơn 69 tỷ đồng. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS  năm 2022 có nguồn kinh phí hơn 53,9 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách Trung ương hơn 50 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 3,8 tỷ đồng. Đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM, nguồn vốn kế hoạch năm 2022 là hơn 14,4 tỷ đồng.

Để thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG năm 2022, huyện đã xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Tây Giang giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo UBND các xã rà soát thực trạng các chỉ tiêu, tiêu chí từng Chương trình; tổ chức tập huấn cho các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Rà soát ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2022-2025, năm 2022 và ban hành kế hoạch cho năm 2023. Đồng thời, đã chuẩn bị các nội dung trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết phê duyệt danh mục công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ các Chương trình MTQG giai đoạn 2022-2025, năm 2022…

Theo ông Trần Văn Lượm- Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, trong quá trình triển khai các Chương trình MTQG, huyện gặp không ít khó khăn, vướng mắc, như: Điều kiện phát triển KT-XH ở khu vực miền núi còn nhiều khó khăn; thu nhập bình quân của người dân thấp, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, hơn 66%; có 7/10 xã thuộc Khu vực III; 08 xã giáp biên giới. Cùng với đó, trình độ dân trí, năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế; vai trò chủ thể của người dân chưa được phát huy triệt để. Kết cấu hạ tầng KT-XH đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu phát triển…

Tại cuộc họp, huyện Tây Giang kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành quy định cơ chế đặc thù đối với một số danh mục công trình theo Nghị định 27/NĐ-CP. Đồng thời, nghiên cứu phân cấp cho UBND cấp huyện xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc triển khai các công trình có thiết kế tương tự. Sớm phân bổ nguồn vốn để huyện chủ động thực hiện các Chương trình đam bảo đúng tiến độ…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị huyên Tây Giang tiếp tục bám sát mục tiêu, nguyên tắc của từng Chương trình MTQG để có kế hoạch cụ thể, hiệu quả; rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu thuộc các Chương trình MTQG, bố trí vốn hợp lý, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; đưa ra tiến độ hoàn thành cho từng dự án, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành phần; chú trọng việc lồng ghép nguồn vốn; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức vai trò chủ thể của người dân…Đồng thời, dự kiến nguồn vốn thực hiện, các danh mục thực hiện cho năm 2023 để các Sở, ngành liên quan thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

Tin liên quan