Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

UBND tỉnh có Quyết định số 2625/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phân loại CTRSH tại nguồn, hình thành thói quen phân loại CTRSH tại nguồn ở từng cá nhân, tổ chức; tạo ý thức tự giác chấp hành phân loại CTRSH tại nguồn ngay khi có phát sinh. Đồng thời, thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt giúp tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng và giảm chôn lấp CTRSH trên địa bàn tỉnh; và định hướng khung hành động đồng bộ công tác thực hiện phân loại CTRSH ở các địa phương trên địa bàn tỉnh theo phương thức chung. 

Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ: Hoàn thành cơ bản việc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; 100% hộ dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được trang bị kiến thức về phân loại CTRSH tại nguồn; , tỷ lệ CTRSH được phân loại tại nguồn ở các phường, thị trấn đạt tỷ lệ 75%, ở xã đạt tỷ lệ 30%.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Kế hoạch phân loại CTRSH thực hiện những nội dung như: Xác định các nhóm phân loại CTRSH; quy định bao bì, thiết bị lưu chứa CTRSH tại chủ nguồn thải; thu gom, tập kết, vận chuyển CTRSH sau phân loại; xử lý CTRSH sau phân loại. Cùng với đó, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, hướng dẫn việc phân loại CTRSH tại nguồn; hoàn thiện quy trình phân loại thu gom, quản lý CTRSH; hoàn thiện hệ thống phương tiện, trang thiết bị thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm; khen thưởng.

Đính kèm Quyết định
Kế hoạch

Tin liên quan