Bảo vệ và phát triển rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam (Quỹ) được thành lập vào ngày 13/01/2012 tại Quyết định số 136/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam. Quỹ có nhiệm vụ huy động các nguồn lực xã hội để bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh việc thực hiện mục tiêu xã hội hóa nghề rừng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ rừng, Quỹ cũng chú trọng phát triển năng lực quản lý để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, nhằm góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp.

Đồng thời, tuyên truyền bảo vệ rừng tự nhiên, không khai thác rừng bừa bãi, khuyến khích người dân trồng rừng gỗ lớn để tham gia phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững. Huy động nguồn lực tài chính từ các doanh nghiệp ngoài nhà nước để tổ chức trồng và nâng cao chất lượng rừng, hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân sống gần rừng để giảm các áp lực tiêu cực đến nguy cơ mất và suy kiệt rừng.

 

Tin liên quan