Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, bảo vệ rừng đặc dụng

UBND tỉnh vừa ký quyết định 2723 ngày 11/10/2022 về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, bảo vệ rừng đặc dụng, hỗ trợ cộng đồng vùng đệm đối với diện tích rừng tự nhiên ngoài các lưu vực thủy điện và diện tích ngoài phạm vi hỗ trợ tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội.

Theo đó, UBND tỉnh cấp kinh phí cho các đơn vị, địa phương, tổng số tiền: 6,226 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022, để thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, bảo vệ rừng đặc dụng, hỗ trợ cộng đồng vùng đệm năm 2022 đối với diện tích rừng tự nhiên ngoài các lưu vực thủy điện và diện tích ngoài phạm vi hỗ trợ tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, Ban Quản lý Vườn Quốc gia sông Thanh, UBND các huyện, thành phố có tên tại Phụ lục kèm theo chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tiếp tục làm việc với các cơ quan Trung ương để được hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. Sở Tài chính theo dõi nguồn ngân sách Trung ương bố trí để tham mưu UBND tỉnh xử lý nguồn theo quy định. 

Tin liên quan