Thông báo kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm các Ban quản lý rừng

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 368 ngày 06/10/2022 về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm các Ban quản lý rừng.

Theo đó, để đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển sinh kế vùng đệm các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, giúp người dân yên tâm tham gia giữ rừng, UBND tỉnh yêu cầu các Ban quản lý rừng, các ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các Ban quản lý rừng - Khẩn trương tổ chức đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các mô hình phát triển sinh kế cho cộng đồng vùng đệm, trong đó ưu tiên tập trung các mô hình trồng rừng, trồng cây ăn quả, hạn chế mô hình chăn nuôi (nếu có mô hình chăn nuôi thì chỉ nuôi con giống).

Phối hợp với các Công ty thủy điện, các dự án, doanh nghiệp… để hỗ trợ và lên kế hoạch, chương trình làm việc cụ thể. Trong đó, phải lựa chọn đối tượng hộ gia đình, cộng đồng để đầu tư hiệu quả; có thể quan tâm, lựa chọn trong số cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng là người đồng bào tại chỗ đầu tư mô hình thực hiện để đánh giá hiệu quả và triển khai nhân rộng. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, hoạt động sản xuất của người dân trong quá trình triển khai các mô hình sinh kế. 

UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương định hướng xây dựng các nội dung, mô hình triển khai phát triển sinh kế đối với cộng đồng vùng đệm các khu rừng đặc dụng, phòng hộ theo nhu cầu của cộng đồng và điều kiện của địa phương; trong đó ưu tiên quan tâm hỗ trợ, lồng ghép từ các nguồn ngân sách địa phương và chỉ đạo các Ban quản lý rừng triển khai thực hiện. Lồng ghép các chương trình như xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 theo Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh; hỗ trợ kỹ thuật, giống, tài chính để hỗ trợ người dân có điều kiện phát triển sinh kế. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia đề xuất và hưởng ứng thực hiện phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi mô hình kinh tế hộ gia đình, đảm bảo sinh kế bền vững, lâu dài.

Sở Nông nghiệp và PTNT - Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc thường xuyên hướng dẫn, phối hợp với các Ban quản lý, chính quyền địa phương đẩy nhanh triển khai thực hiện các mô hình phát triển sinh kế cộng đồng vùng đệm trên cơ sở các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh, của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ đã, đang được đầu tư và nhu cầu của cộng đồng. Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục các giống cây nông nghiệp, lâm nghiệp tại địa phương đảm bảo phù hợp yêu cầu thực tiễn theo từng giai đoạn, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu của Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh (thực hiện trước ngày 30/10/2022). Theo dõi tình hình triển khai của các đơn vị, địa phương; thống kê số lượng và đánh giá hiệu quả các mô hình; đồng thời đề xuất đưa vào đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của các địa phương và chủ rừng.

Sở Công Thương tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương, chủ rừng, các đơn vị thủy điện trên địa bàn có sự trao đổi, rà soát đề xuất và xây dựng các nội dung, mô hình thiết thực, hiệu quả phù hợp với nhu cầu cộng đồng để lồng ghép với các nội dung trong Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Các Sở, Ban ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp rà soát, xây dựng, thẩm định, tham mưu phê duyệt, bố trí đất (Sở Tài nguyên và Môi trường), vốn (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) để triển khai thực hiện Chương trình đầu tư, phát triển vùng đệm tại các khu rừng đặc dụng và sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tại các cộng đồng giáp các khu rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan