Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Đak Mi 3

Ngày 12/10/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2733/QĐ-UBND phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Đak Mi 3.

Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Đak Mi 3 do Chi nhánh Tổng công ty IDICO - CTCP - Nhà máy thuỷ điện Đak Mi 3 lập và Sở Công Thương thẩm định (hồ sơ chi tiết được lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Chi nhánh Tổng công ty IDICO - CTCP - Nhà máy thuỷ điện Đak Mi 3). 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, UBND tỉnh giao chi nhánh Tổng công ty IDICO - CTCP - Nhà máy thuỷ điện Đak Mi 3 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung theo Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Đak Mi 3 được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan.

Sở Công Thương chịu trách nhiệm thẩm định, xác nhận hồ sơ Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Đak Mi 3 gửi kèm theo Quyết định này cho các đơn vị, địa phương liên quan tại Điều 3 và chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phước Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung Phương án đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Đính kèm Quyết định

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...