Phân bổ hơn 131 tỷ thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

UBND tỉnh có Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Theo đó, bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương, số tiền với tổng số tiền 131.666.000.000 đồng để thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số & miền núi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nguồn sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022 là 12.764.000.000 đồng. Nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 là 118.902.000.000 đồng, gồm: Sự nghiệp giáo dục là 17.267.000.000 đồng; sự nghiệp y tế là 5.104.000.000 đồng; sự nghiệp văn hóa, thông tin là 4.742.000.000 đồng; sự nghiệp kinh tế là 91.789.000.000 đồng.

UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện có tên tại Phụ lục kèm theo chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, triển khai các dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. UBND các huyện có tên tại Phụ lục kèm theo chịu trách nhiệm bố trí đủ 30% vốn đối ứng để đảm bảo nguồn thực hiện Chương trình; đồng thời, thực hiện giải ngân đối với từng Dự án, Tiểu dự án theo đúng tỷ lệ vốn đã được quy định.

Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có tên tại Phụ lục kèm theo chịu trách nhiệm căn cứ tổng mức vốn được phân bổ đối với từng Dự án, Tiểu dự án, lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi triển khai thực hiện.

Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số & miền núi chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định.

Đính kèm Quyết định
Phụ lục 1
Phụ lục 2

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...