Điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung nguồn vốn dự án Hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ

Ngày 13/10/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang ký Tờ trình số 6751/TTr-UBND gửi HĐND tỉnh về nội dung quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện dự án Hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

Tờ trình cho biết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ với lý do: Trong quá trình khảo sát, lập dự án đầu tư, do các mương thoát nước dọc bằng đá hộc xây đến nay bị rể cây ăn xuyên và thoát nước ngang của tuyến đường Hùng Vương hiện trạng xây dựng đã lâu, nay bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nên vào mùa mưa nhiều đoạn trên tuyến bị ngập nặng, không thể sửa chữa được như phương án dự kiến ban đầu, cần thiết phải đầu tư xây dựng đồng bộ mới đảm bảo giải quyết về cơ bản tình trạng ngập úng trên tuyến; ngầm hóa và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cải tạo hệ thống cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết và phù hợp.

Tờ trình nêu rõ, những nội dung, quy mô đầu tư điều chỉnh gồm: Tổng chiều dài đoạn tuyến: 5,56 km (trừ đoạn trước Quảng Trường); Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình hạ tầng trên tuyến (hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan, điện trang trí,... hệ thống ATGT theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT).

Trước đó, HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh với tổng mức đầu tư 150.000.000.000 đồng. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 450.000.000.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2022 – 2025. 

Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND, dự án Hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng (biểu số 10 kèm theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021). Nay, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn là 450 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh. Nguồn vốn đầu tư của dự án được sử dụng từ nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 và các năm tiếp theo; đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại các Công văn số 335/HĐND-VP ngày 22/9/2022, số 347/HĐND-VP ngày 29/9/2022 và số 360/HĐND-VP ngày 13/10/2022. 

Đính kèm Tờ trình

Tin liên quan