5 loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

UBND tỉnh có quyết định 2814 ban hành danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, tại quyết định này có 5 loại dự án được áo dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể: 

Giao thông: bê tông hóa đường trục thôn, ngõ, xóm và giao thông nội đồng đối với các tuyến đường đã có nền đường (bao gồm cống có khẩu độ ≤1,5m, mương thoát nước dọc) có cấp kỹ thuật ≤ cấp B và các công trình mở rộng mặt đường giao thông nông thôn hiện có ở các tuyến đã được bê tông hóa nhưng bề rộng chưa đạt tiêu chuẩn. 

Nhiều Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã thực hiện mô hình “Tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu”

Thủy lợi: kiên cố hóa kênh mương (loại III). 

Giáo dục: xây dựng phòng học các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở (không áp dụng đối với các công trình tầng hóa).

Cơ sở vật chất văn hóa: nhà văn hóa thôn (không áp dụng đối với loại hình nhà sinh hoạt cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số); khu (sân) thể thao xã, thôn; điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. 

Môi trường: nhà (điểm) trung chuyển chất thải rắn. 

UBND tỉnh giao sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định các chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án thực hiện cơ chế đặc thù. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn theo đúng quy định.

Đính kèm Quyết định

Tin liên quan