Quảng Nam có 6.885 hòa giải viên hoạt động trong 1.243 Tổ hòa giải

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hiện Quảng Nam có 6.885 hòa giải viên hoạt động trong 1.243 tổ hòa giải.

Theo đó, 6.885 hòa giải viên đã tham gia hòa giải với tổng số vụ việc được các Tổ tiếp nhận là 852 vụ việc; trong đó, đã hòa giải thành là 631 vụ (đạt 74,06 %), hòa giải không thành là 160 vụ (chiếm 18,77%) và đang xác minh để tiếp tục hòa giải là 61 vụ việc (chiếm 7,15%). Trong đó, số vụ hòa giải thuộc các tranh chấp phát sinh từ mâu thuẫn giữa các bên là 104 vụ, các tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình là 26 vụ, các vụ việc thuộc nội dung khác là 30 vụ. Kinh phí chi thù lao cho các Tổ hòa giải/hòa giải viên là 83.802.200 đồng. 

Nhằm nâng cao chất lượng trong đội ngũ hòa giải viên, Quảng Nam đã phối hợp với Vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức 2 lớp về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gồm 247 người.

Tin liên quan