Toàn tỉnh có 90.115 lượt người được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa có có Báo cáo về việc thực hiện công tác (PBGDPL) của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh từ ngày 01.01.2022 đến ngày 30.9.2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tính đến ngày 30.9.2022, các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 25 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 1.215 người dân, tiến hành cấp phát 11.540 tài liệu, tờ gấp, biên soạn, in 5.000 sổ tay tuyên truyền pháp luật lao động pháp luật.