Quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ký quyết định phân bổ kinh phí thực hiện công tác thực hiện quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp số liệu về diện tích rừng, nhu cầu kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 theo Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí. 

Chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam cân đối, ưu tiên sử dụng nguồn dịch vụ môi trường rừng để thực hiện công tác quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh. 

Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh, UBND các huyện có tên tại Phụ lục kèm theo chịu trách nhiệm cân đối, ưu tiên sử dụng nguồn dịch vụ môi trường rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. Sở Tài chính tiếp tục xem xét tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho các địa phương, đơn vị để đảm bảo nguồn thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng theo quy định.
 

Tin liên quan