Truyền thông Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Theo đề nghị của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại Công văn số 4175/HĐPH ngày 26/10/2022 về truyền thông Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 (văn bản được gửi kèm trên Trục liên thông văn bản điện tử); Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký Công văn số 7107 có ý kiến về nội dung này.