Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống tiếp công dân trực tuyến

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 108/QĐ-VPUBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống tiếp công dân trực tuyến.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống tiếp công dân trực tuyến, với các nội dung sau:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc nguồn vốn tại Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh, cụ thể:

2. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc nguồn chi thường xuyên của đơn vị, cụ thể:

Đính kèm Quyết định

Tin liên quan