Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trìn Tu bổ di tích Chùa Cầu

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2955 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời nêu rõ: Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

Đính kèm Quyết định

Tin liên quan