Gần 4.700 lượt cán bộ sẽ được tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 07/11 UBND tỉnh có Quyết định số 3006/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch nhằm bổ sung những kiến thức cho cộng đồng và cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chương trình). Nội dung tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực tế, từ đó giúp học viên định hướng phương hướng, nhiệm vụ triển khai Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa

Cụ thể, kế hoạch hướng tới đối tượng cộng đồng bao gồm: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.

Cùng với đó, nâng cao năng lực hiệu quả cho cán bộ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở các cấp (bao gồm cán bộ thuộc các cơ quan, ban, ngành chủ trì và tham gia tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình) và cán bộ các tổ chức đoàn thể, lực lượng cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia vào quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình. 

Kế hoạch cũng nêu rõ, sẽ có 4.694 lượt cán bộ được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong tổng số 111 lớp tập huấn trong vòng 04 năm. 

Tin liên quan