Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Người đồng bào DTTS và miền núi từng bước giảm nghèo nhờ các mô hình sinh kế hiệu quả.

Kế hoạch được triển khai nhằm tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các dự án của Chương trình năm 2022; phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các huyện vùng DTTS và miền núi trong triển khai thực hiện Chương trình năm 2022.

Một số mục tiêu được đề ra trong năm 2022 là: Phấn đấu đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS năm giảm trên 3%. Số hộ được sắp xếp, ổn định dân cư 160 hộ; triển khai xây dựng mới và sửa chữa 209 công trình các loại; giải quyết đất ở cho 257 hộ; hỗ trợ hộ chưa có nhà, xóa nhà tạm cho 84 hộ; thực hiện giao khoán, bảo vệ ổn định 54.557 ha rừng tự nhiên cho Nhân dân quản lý bảo vệ; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung 4.346 ha; trồng mới 1.220 ha rừng sản xuất, lâm sản ngoài gỗ và hỗ trợ gạo cho 2.204 hộ/8.989 nhân khẩu.

Theo đó, Quảng Nam tập trung nguồn lực đầu tư để giải quyết các vấn đề bức thiết của vùng đồng bào DTTS và miền núi, theo thứ tự ưu tiên: Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nhất là vùng nguy cơ cao về thiên tai; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; bảo đảm cho người dân có thu nhập ổn định từ bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm sinh kế bền vững; đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu; trong đó ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong lộ trình giai đoạn 2021 - 2025; một số dự án đặc thù như: Trung tâm y tế huyện Nam Trà My, chợ huyện Tây Giang, các điểm định canh định cư tập trung ở địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng của Nhân dân; chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; quan tâm công tác truyền thông, tuyên truyền và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết các dân tộc…

Tin liên quan