Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoach thực hiện phát triển Chính quyền số, Chuyển đổi số năm 2023

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoach thực hiện phát triển Chính quyền số, Chuyển đổi số năm 2023.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển Chính quyền số, Chuyển đổi số tại cơ quan Ban Dân tộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy vùng DTTS và miền núi phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc và vùng miền núi với vùng đồng bằng của tỉnh.

Theo đó, trong năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam sẽ đẩy mạnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển hạ tầng số; phát triển các nền tảng ứng dụng và cơ sở dữ liệu; đảm bảo an toàn, an ninh mạng; nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số…

Dự kiến, sẽ triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc sau khi Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật của Tiểu dự án 2, Dự án 10 thuộc Chương trình phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, gồm: Hệ thống ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS (App) trên thiết bị di động thông minh; trên trang web và hệ thống tiếp nhận các phản ảnh của người có uy tín, đồng bào DTTS và miền núi. Xây dựng bộ dữ liệu số hóa về các DTTS tỉnh Quảng Nam và Xây dựng hệ thống CSDL thư viện điện tử về công tác dân tộc. Xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ giám sát, đánh giá Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đầu tư, trang bị 01 điểm cầu hội nghị truyền hình tại cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...