Tiếp tục triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngày 21/11, UBND tỉnh có Công văn đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 18 huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Qua xem xét báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong hơn 10 tháng đầu năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND 18 huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, nâng cao tỉ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, hồ sơ trực tuyến; tập trung giải quyết, trả kết quả đối với các hồ sơ đang ở trạng thái xử lý quá hạn, đến hạn xử lý để kịp thời đồng bộ trạng thái giải quyết trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; phấn đấu đến hết năm 2022, tỉnh Quảng Nam ở trạng thái màu xanh trên Bản đồ quản trị dịch vụ công Quốc gia về chất lượng quản trị dịch vụ công trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công (tính đến 18/11/2022 đang ở trạng thái màu đỏ (yếu) và đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố, đạt 48,13 điểm).

Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 349/TB-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa các cấp và Công văn số 6683/UBND-NCKS ngày 12/10/2022 về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tại cuộc họp giao ban hằng tuần của UBND cấp huyện. Đối với các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn đang có tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạng cao, các hồ sơ còn tồn đọng trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử khẩn trương kiểm tra, rà soát tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan