Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quan trắc môi trường tỉnh

Ngày 22/11/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3170/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Theo đó, phê duyệt tên đề cương Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023 do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị lập Đề cương và dự toán.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Chương trình quan trắc môi trường được xây dựng với mục đích quan trắc thường xuyên các thành phần môi trường nước, không khí, đất, trầm tích trên địa bàn tỉnh; cung cấp số liệu, thông tin về chất lượng môi trường, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Đề cương có tổng kinh phí là 4.713.000.000 đồng, thực hiện quan trắc 106 điểm với tổng thời gian quan trắc hiện trường trong năm 2023 là 165 ngày, trong đó: 40 điểm môi trường nước mặt (sông, hồ); 20 điểm môi trường nước dưới đất; 06 điểm nước biển ven bờ; 29 điểm môi trường không khí xung quanh; 05 điểm môi trường đất; 06 điểm trầm tích.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023 đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Đính kèm Quyết định

Tin liên quan