Tây Giang: Đến hết năm 2023, phấn đấu thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở y tế đạt trên 50%

UBND huyện Tây Giang vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở đơn vị trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến hết năm 2023 có trên 80% các cơ sở đơn vị trường học và 50% bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số; trên 40% các cơ sở đơn vị trường học và 40% bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, dịch vụ giáo dục, viện phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác; số lượng các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục, trong bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở tuyến huyện trên địa bàn đạt trên 50%.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, huyện Tây Giang sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hỗ trợ chuyển đổisố, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục; hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho các bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và bảo vệ người tiêu dùng trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở đơn vị trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở…

Tin liên quan