Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Thực hiện Công văn số 6141/BGDĐT-GDTC ngày 21/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7782 có ý kiến về nội dung này.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiệnnghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (lĩnh vực an toàn thực phẩm), Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYTBGDĐT ngày 08/7/2008 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học, Chỉ thị số 4316/CTBGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và các văn bản, tài liệu hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người học khi tổ chức bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm. Cùng với đó, chủ động rà soát, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất các bếp ăn tập thể, nghiên cứu, xem xét đề xuất đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Sở Y tế cần phải chủ động, phối hợp các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP, cung cấp tài liệu truyền thông về ATTP đến các cơ quan, đơn vị. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể tại các trường nội trú, bán trú để phòng tránh các vụ ngộ độc tập thể trong trường học.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định, điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cung cấp thức ăn cho các bếp ăn tập thể tại các trường nội trú, bán trú được phân công, phân cấp quản lý tại địa bàn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức ATTP, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. 

Đính kèm Công văn

Tin liên quan