Lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, trang phục tập huấn và tham gia thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc

UBND tỉnh có Quyết định số 3214/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, trang phục tập huấn và tham gia thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022 với tổng số tiền 2.019.969.000 đồng, từ nguồn Ngân sách tỉnh. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý IV năm 2022.

UBND tỉnh giao Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam có trách nhiệm: Lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo quy định; đồng thời, báo cáo kết quả đấu thầu cho Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu của Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam theo đúng quy định.

Đính kèm Quyết định
Phụ lục 

Tin liên quan