Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án các công trình Biên phòng

UBND tỉnh có Quyết định số 3220/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Cầu kiểm soát, nhà làm việc Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại và xây dựng bổ sung một số hạng mục thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại (260) tại tiểu tiết 4 tiết 1 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh, cụ thể: Đã ban hành: “Xây mới kè bảo vệ chống sạt lở dài khoảng 45m và bến mái phục vụ bảo trì, sửa chữa ca nô”; nay điều chỉnh thành “Nâng cấp kè bảo vệ chống sạt lở dài 44,6m và bến mái phục vụ bảo trì, sửa chữa ca nô 21,2mx5m”.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ quy mô điều chỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục, trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, UBND thành phố Hội An phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Đính kèm Quyết định 

Tin liên quan