Mở rộng chuyển giao dịch vụ hành chính công cho ngành bưu điện

UBND tỉnh vừa ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

Trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Chuyển giao hoàn toàn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và bộ phận một cửa các cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận.

Phấn đầu hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam chậm nhất là tháng 12.2022. Hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% TTHC tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã chậm nhất là tháng 6.2023 đối với 10 địa phương đã triển khai thực hiện đề án thí điểm, gồm Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn; 8 địa phương còn lại chậm nhất là tháng 12.2023.

Hoàn thành các nội dung chuyển giao (bao gồm cả thu phí, lệ phí) đối với 100% thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 18 huyện, thị xã, thành phố được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện chậm nhất là tháng 6 năm 2023.

 

 

Tin liên quan