Triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH đến năm 2030

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 8099/KH-UBND ngày 5/12/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH) trước mắt và lâu dài, bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 28-NQ/TW) và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về cải cách chính sách BHXH. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền BHXH để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời nắm vững những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. 

Công tác tuyên truyền BHXH phải làm cho đối tượng được tuyên truyền hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sự đồng thuận, thay đổi hành vi nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH. 

Hoạt động tuyên truyền BHXH phải lấy đối tượng được tuyên truyền làm trung tâm; chú trọng đối tượng là cán bộ, đảng viên; trong nhóm đối tượng được tuyên truyền là Nhân dân đặc biệt chú trọng lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức. 

Cần xác định tuyên truyền BHXH là một loại dịch vụ, do đó phải từng bước thay đổi phương thức tuyên truyền theo cơ chế cung cấp dịch vụ thay vì hoạt động mang tính hành chính nhà nước. Phương pháp tuyên truyền cần chú trọng tuyên truyền theo chiến dịch. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tăng cường sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện, áp dụng công nghệ cao, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền BHXH. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND cấp huyện, cấp xã; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp cơ sở, địa phương đối với công tác tuyên truyền BHXH để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời nắm vững những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. 

Mục tiêu tổng quát: Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; từ đó, tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, hướng đến BHXH toàn dân. 

Mục tiêu cụ thể: 

Về đối tượng được tuyên truyền: Đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách chính sách BHXH. Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới. 

Về nội dung tuyên truyền: đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách BHXH theo từng giaiđoạn. 

Về hình thức tuyên truyền: tăng cường tiếp cận tuyên truyền BHXH dựa trên nền tảng công nghệ (mạng xã hội; đoạn phim ngắn...) song song với hình thức tuyên truyền truyền thống, đối thoại trực tiếp. Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. 

Về phương pháp tuyên truyền: từng bước đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; kết hợp giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới, truyền thông số, truyền thông đa phương tiện; kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo chiến dịch, ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH. 

Các nội dung đổi mới công tác tuyên truyền 

Đổi mới về nội dung tuyên truyền: Chuyển từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền sâu về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách BHXH nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHXH. 

Đổi mới về hình thức tuyên truyền: 

Tăng cường cách tiếp cận tuyên truyền BHXH dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp đến các nhóm đối tượng thông qua việc tổ chức hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại, tư vấn trực tiếp và các cuộc thi, hội thi. 

Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường tuyên truyền thông qua mạng xã hội thông qua việc liên kết giữa các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, Fanpage của địa phương với trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, các trang mạng xã hội như facebook, zalo, tin nhắn SMS, các phương tiện công cộng để tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp truyền thông. Tổ chức các buổi livestream đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh với công dân trên nền tảng mạng xã hội youtube, facebook, Cổng thông tin điện tử…để tuyên truyền chính sách BHXH đến với đông đảo Nhân dân, người lao động. 

Tăng cường hợp tác tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí: duy trì, đổi mới các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề và các bài viết, phóng sự, tin tức, tổ chức tọa đàm, các chương trình phát thanh, truyền hình thực tế, trực tiếp ... trên Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh -Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; các thông tin, văn bản quy định về chính sách BHXH trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn đảm bảo phát sóng, phát thanh thường kỳ... 

- Tuyên truyền trực quan: lắp đặt các biển điện tử LED tại trụ sở cơ quan BHXH các huyện, thị xã, thành phố; lắp đặt pano, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động trên các trục đường quốc lộ chính, các tuyến phố tập trung đông dân cư; cấp phát sổ tay, tờ rơi, tờ gấp về BHXH đến các nhóm đối tượng. 

Đổi mới về phương pháp tuyên truyền BHXH: Kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch. Ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH. Tăng cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, đơn lẻ. 
 

Tin liên quan