Điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Nước là huyện Nam Trà My

Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Nam Trà My tại Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 03/11/2022 và Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2786/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 22/11/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My; theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 28/11/2022 (gạch (-) đầu dòng thứ 1 khoản 8, Thông báo số 442/TB-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh); UBND tỉnh có ý kiến:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, UBND huyện Nam Trà My và các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương không đầu tư hạng mục Đập tràn để thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc phát sinh cần thiết; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm Hành chính huyện Nam Trà My theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nam Trà My bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện để thực hiện đồng bộ đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả dự án.

Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; UBND huyện Nam Trà My và các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Đính kèm Công văn 

Tin liên quan