Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3447/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng).

Theo đó, phê duyệt tên dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng do UBND tỉnh là đơn vị quyết định đầu tư với tổng kinh phí 55 tỷ đồng từ Ngân sách Trung ương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước nêu trên hằm đảm bảo an toàn hồ chứa, bảo vệ dân cư và kết cấu hạ tầng, cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, góp phần cải thiện sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo người dân nông thôn thuộc các xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên; xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My; xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn.

Dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước thuộc loại công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thuộc dự án nhóm C. Thực hiện từ 2022 - 2023 tại các huyện Duy Xuyên, Bắc Trà My, Núi Thành, Quế Sơn, do Liên danh Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Minh Tân và Công ty Cổ phần Phú An Dương là đơn vị tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung được phê duyệt, tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT , UBND các huyện: Duy Xuyên, Bắc Trà My, Núi Thành, Quế Sơn phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Đính kèm Quyết định

Tin liên quan